Piyasalar

SOHBETLE GELEN B?LGEL?K

Punto:

 

    Kaliteli sohbetler bizi  bilgelige do?ru ta??r. Mutlu insanlar, huzurlu ve sohbeti seven kimselerdir. Huzursuz ve öfkeli oldu?umuz zaman, kendimizi geli?tiren ve bilgelik yolunu açan sohbetlerden mahrum b?rakm?? oluruz. Çünkü öfkeli insan, dü?ük bilinç seviyelerine hapsolmu?tur. 
    Öfke, gücenme ve korkuyla giri?ti?imiz her ili?ki ba??ml?l?k programlar?n? güçlendirir. O zaman kendi duygular?m?z ba?kalar?n?n duygular?n? tahrik eder. Olumsuz duygular ve dü?ünceler k?zam?k gibi bula??c?d?r. Çok bilinen bir öykü vard?r: Adam arkada??na ba??r?r, arkada?? eve gider ve e?iyle kavga eder, e?i çocu?una bir tokat atar, çocuk da kediyi tekmeler.
     Bu ak??? tersine çevirmemiz mümkün. Adam arkada??na gönül ok?ay?c? sözler söyler, arkada?? eve gider e?ini sevgiyle kucaklar, e?i çocu?una öylesine sevgi gösterir ki çocuk söylenmeden gidip kediye süt verir. 
    ?nsanlar gerçekten, birbirini anlamaya çal???rsa her zaman de?ilse bile genellikle hem fikir olmaya ba?larlar. Çünkü ileti?im sorunlar?n?n % 90’dan fazlas? ya semantik ya da alg? farkl?l?klar?ndan kaynaklan?r. Semantik sözcüklerin ya da terimlerin tan?mlama biçimidir. Alg? ise, verilerin yorumlama biçimidir (Covey, s. 231). 
     ?leti?im sohbet içinde güçlendirilir. Sohbet, nasihat etmek, konu?mak, tek ba??na dinlemek demek de?ildir. Sohbetin amac? payla?makt?r. Sohbet can cana ili?kidir. Sohbet içinde olmak, iki insan?n deneyimlerini, günlük öykülerini ve neleri fark ettiklerini birbirleriyle payla?malar?d?r. Ki?i hiçbir kitab?n ve seminerin kazand?ramayaca??ndan fazlas?n? sohbette kazanabilir. Sohbetle çok ?eyin fark?na varmak mümkündür. Ancak sohbet kar??m?zdaki insan?n idrakine ve duygular?na yönelik olmal?d?r. 
     ?nsanlar?n davran???ndan ziyade iç seslerine, iç dünyalar?na kulak vermemiz gerekir. KALPTEN GELEN SÖZLER KALB? ETK?LER. Gönüllere girmeden, kafalara giremezsiniz. ?nsanlar iyinin ne oldu?unu sezgileriyle anlayabilirler. Önemli olan insanlar?n do?u?tan getirdi?i potansiyelin sohbet ortam?nda beslenmesi ve insanlar?n hizmetine sunulmas?d?r.
    ?nsanlar?n iç dünyalar?nda ne kadar var olduklar?n? sohbet edi? tarzlar?ndan ve yüz ifadelerinden anlayabiliriz. Baz? kimselerin gözleri ???l ???ld?r, baz?lar?n?n ki donuktur. Onlar?n gözlerindeki ???lt? iç dünyalar?nda ne kadar var olduklar?n? yans?t?r.
    “Üç metotla bilgeli?i ö?renebiliriz: En soylusu olan dü?ünme ile;  en ac? olan deneyimle ve en kolay olan taklit ile.” diyor Konfüçyüs.  
      Sohbet bizi üretici dü?ünceye götürür. Deneyimlerimizden ders almam?z? sa?lar. Sohbetlerde pek çok bilgelerle tan???r?z ve onlar?n yöntemlerini ve bu seviyeye nas?l ula?t?klar?n? ö?reniriz. Onlar? kendimize rol modeli al?r?z. Rol model; davran??lar?, ki?isel özellikleri veya baz? özel vas?flar?yla örnek al?nan kimsedir.                                                                                
   “Çocukla yap?lan sohbetin derinli?i de?i?tikçe çocuk de?i?ir ve geli?ir. Çocuk de?i?ip geli?tikçe anne-baba da geli?ir (Cücelo?lu, s. 90). 
   Bilgeli?e do?ru yap?lan yolculuk egoyu a?makla ba?lar. Ki?inin a?a?? düzeydeki ihtiyaçlar? egonun alan?na, yüksek düzeydeki ihtiyaçlar? daha yüksek bilinç alan?na girer. EGODAN GELEN SÖZLER ÖTEK?N?N EGOSUNU ETK?LER. Belirli bir ihtiyaç kar??lanana kadar ego bizi sürekli o kar??lanmayan ihtiyaç seviyesine çeker. Bu sebeple temel ihtiyaçlar?m?z? kar??lamam?z ve insanlara egosuz hizmet etmemiz gerekir. Yani ben'sizle?me bilgelik yolunu açar.
?fade edilmeyen duygular, beyinde h?zla yay?lan kanser gibidir. Ki?inin alg?lama yetene?ini zay?flat?r, onu insanlara yabanc?la?t?r?r ve bilgeli?ini zay?flat?r. En önemlisi sohbet etme imkan?n? ortadan kald?r?r.
Bilgelik kazanmak, ki?ili?i geli?tirmek, fark?ndal???m?z? art?rmak için kaliteli sohbet ortamlar?na ihtiyac?m?z vard?r. Bu ortamlarda sorularla büyür, beslenir, geli?ir ve bilgelik kazan?r?z.
Joseph Kirschner’in vurgulad??? gibi: ?nsanlar iki guruba ayr?l?r: 
1.Sürekli soru sorma al??kanl??? olan bilge ki?iler 
2. Sanki her ?ey biliyormu? gibi hiç soru sormayan aptallar. 

Kaynaklar 
* ÖZKAN, Zülfikar. Beynin Mutlulu?a Ayarlanmas?, Pozitif Yay?nlar?, ?stanbul, 2021.
* CÜCELO?LU, Do?an. Geli?tiren Anne- Baba, Kronik Yay?nlar?, ?stanbul, 2021. 
*COVEY, R. Stephen.8’inci Al??kanl?k, çev. Sezer Soner- Ça?layan Erenda?, Sistem yay?nc?l?k, ?stanbul, 2005.