Piyasalar
  • Dolar 18.8187 0.07%
  • Euro 20.7310 0.26%
  • Gram Altın 1185.5440 0.38%
  • Çeyrek Altın 1950.2429 0.33%
  • BİST 4700.53 0.07%

GARO PAYLAN, “HESAP VERECEKS?N ALTI AY KALDI!”

Punto:

   Bu güne kadar Türkiye,  tarihte ve günümüzde, ekonomik, kültürel, askeri birçok tehditlerle kar??la?t?. Allah’a hamdolsun hiçbir tehdide de pabuç b?rakmad?. Gerekti?i zaman, gerekti?i yerde en ?iddetli bir ?ekilde cevab?n? verdi. 
    Özellikle PKK ve onun türevleri bunu çok iyi bilirler. Hat?rlayacaks?n?z adam?n biri! “PKK öyle güçlü öyle güçlü ki sizi tükürü?ü ile bo?ar” demi?ti.  Peki nerede o bizi tükürü?ü ile bo?acak PKK!?
    Silahla, ?iddetle, kanla, her türlü alçak sald?r?larla bu milleti ne korkuta bildiler ne de yapt?klar? yanlar?na kald?.
    Bakt?lar olmuyor demokrasinin aç?klar?n? kullanarak siyasi etkinliklerine a??rl?k vererek maalesef ki maalesef yine kendine “legal” diyen partilerin sayesinde yüce Meclisimize girdiler.  Bu seferde milletvekilli?inin kendilerine tan?d?klar? imkânlar? kullanarak yapmad?klar?n? b?rakm?yorlar. Kimden veya hangi siyasi partilerden destek gördükleri ise herkesin malumu, gizli sakl? de?il hem de aç?k aç?k deste al?yorlar.
    Ve her f?rsatta da Türkiye’yi, Türk Milletini, Türk Halk?n? tehdit etmekten geri kalm?yorlar. 
    Dün bunu köy, mezra, kasaba, ilçe basarak binlerce masum sivil vatanda??m?z? öldüren, ?ehirlerde patlatt?klar? bombalarla yüzlerce insan?m?z?n ölümüne neden olan, yüzlerce asker ve polisimizi ?ehit eden PKK, ülkemizi ba?ta ABD olmak üzere emperyal güçler ad?na bölüp parçalamak için her türlü alçakl???, her türlü hainli?i yapt?lar.  Kahramanl?k destan? üzerine destan yazan evlatlar?m?z?n sayesinde ba?ar?l? olamad?lar. Vazgeçtiler mi? Asla…!
    PKK n?n siyasi kolu HDP ve onun vekilleri her f?rsatta aç?k aç?k niyetlerini gizleme gere?i bile duymadan yapacaklar?n? ç??l?k ç??l??a kendilerini y?rtarcas?na ba??rm?yorlar m??
    Son olarak yine a??zlar?ndan salyalar ak?tarak polisimize hakaret ederek bir kez daha niyetlerini gösterdiler.  Kad?köy’de izinsiz protesto gösterisi düzenleyen HDP liler, Milletvekili Garo Paylan’?n polise, “Hesap vereceksin kork. Tir tir titriyorsun de?il mi? Hesap vereceksin alt? ay kald?.” Demesi ne anlama geliyor?
    Sahi neye alt? ay kald?? Alt? ay sonun da ne veya neler olacak? Bu adam? bu kadar kesin ve kendinden emin bir ?ekilde konu?turan güç veya güçler kimler? Kimlerin ?emsiyesi alt?nda veya güvencesinde bu kadar fütursuzca sald?rabiliyorlar ve tehdit edebiliyorlar? Bunlar? kim veya kimler ??mart?yor?
    Bütün bu soru veya sorular?n cevaplar?n? hemen hemen hepimiz biliyoruz.  Emperyal güçlerden tutun da mevcut siyasi partilere var?ncaya kadar. Öyle mi? Bence de?il? Nas?l m??
    Öncelikle her ?eyi yabanc? güçlere, siyasilere y?kmaktan vazgeçelim. Bunlara alt? milyona yak?n oyu kim veriyor? Uzayl?lar olmad???na göre! Sen, ben, biz, siz, onlar.  Yani özetle bunlar hala alt? milyon oy al?yorlar ve hala Mecliste olup fütursuzca sald?r?yorlar. . Burada bir gariplik yok mu? B?rakal?m emperyal güçleri, b?rakal?m siyasi partilerin ç?kar ve menfaatlerini dü?ünerek bunlara kol kanat gerdiklerini. Bu oluyor mu? Oluyor ama önce biz kendimize bir bakal?m. 
    Biz, bizler, bunlarla kim veya kimlerin ba?lant?s? varsa, hangi siyasi parti, (Cumhur ittifak?, Millet ittifak? veya ittifakta olmayan partiler) hangi siyasi kurulu? olursa olsun gereken tepkiyi gösteriyor muyuz? Hala bunlarla kuzu sarmas? olan partiler Mecliste grubu olan partiler de?il mi? Ad?na sa?c?, solcu, milliyetçi, muhafazakâr, demokrat, sosyal demokrat, sosyalist, komünist, ateist, deist ne dersek diyelim bu partiler bu insanlarla gizli veya aç?k iltisakl? de?il mi? Gözlerimizin içine baka baka ittifak kurulmuyor mu?  O zaman her ?ehidin kan?nda bizim vebalimiz yok mu? Bu duruma gelmelerinden öncelikle bizler sorumlu de?il miyiz? ??neyi kendimize çuvald?z? ba?kas?na bat?rmam?z geremiyor mu? Bunlara oy veren bizim insan?m?z de?il mi?
    Adamlar aç?k aç?k söylüyorlar,  saklam?yorlar, gizlemiyorlar. Alt? ay sonra iktidarday?z diyorlar. ?imdiden tehdit üzerine tehdit savuruyorlar. Peki, Allah korusun ?u veya bu ?ekilde iktidara geldiklerinde yani ortak olduklar?nda (ki bu uzak bir ihtimal de?il, tam tersi anahtar parti durumundalar) Türkiye’nin, Türk Milletinin, Türk Halk?n?n halini b?rak?n dü?ünmeyi,  akl?ma bile getirmek istemiyorum. 
    Peki, son pi?manl?k, vah tüh vah deyip dizimizi dövmek fayda verir mi? Bunlar?n ne olduklar?n?, kime ve neye hizmet ettiklerini biliyor muyuz? Biliyoruz…
    O zaman her birimiz akl?m?z? ba??m?za alal?m. Kafam?z? toparlayal?m. Pireye k?z?p yorgan yakmayal?m. ?ehitlerimizin, evlatlar?m?z?n, bebeklerin, çocuklar?n masum insanlar?n kan?ndan sorumlu olmayal?m. 
    Yapaca??m?z ?ey çok basit. Seçime alt? ay veya daha az bir süre var. 
    Tekrar edelim. Kim ki bunlarla gizli, aç?k, ?u veya bu ?ekilde hareket eder, destek verir, Meclise ta??maya kalkar, iktidara ortak etmeye  çal???rsa, sand??a gömmezsek, kendi ellerimizle ülkemizi, milletimizi, devletimizi yang?n?n tam da ortas?na atm?? olaca??z. 
    Bu ülke bir avuç vatan evlad? ile ?stiklal Sava??n? verdi. Gerekirse bir kez daha vermekten zerre kadar tereddüt etmeyiz.  B?LS?NLER ?STED?K… 
    ?smet Ta? – ?ç Anadolu Birli?i Genel Ba?kan?
    Dünya Muhabirler Birli?i Türkiye Ba?kan?
    


    

Reklam Alanı