Piyasalar
  • Dolar 28.9572 0.09%
  • Euro 31.3087 -0.15%
  • Gram Altın 1888.6467 0.23%
  • Çeyrek Altın 3111.4407 0.36%
  • BİST 8104.9 0.09%

6 YA?INDA EVL?L?K

Punto:


Ba?ka bir boyutu da ,adli bir vaka oldu?u ve sürecin izlenmesi yerine, mahallelerin olay? “araçsalla?t?rma”lar?d?r.
“Bak i?te gördünüz mü ?slam/müslüman………” diye ba?layan sonra sald?r?/kin/nefrete dönü?en/siyasete evrilen söylem.
Bu tarafta “yok yaa dinsizler ………….”söylemi.

Umar?m bu olay do?ru de?ildir.Ancak uydurma olsa bile,ilk tepkilerimiz bizim kuma??m?z?n kalitesini/rengini/desenini çok iyi gösteriyor.
?ster do?ru,ister yalan olsun,tepkiler hep ayn?.
Onun için hiç bir olay bizi terbiye etmeye yetmiyor.
-Kar?? tarafta 12-13 ya?lar?nda da?a ç?kart?lan ve seks oyunca??na dönü?türülen,serbest sekse özendirilen k?zlar?,lgbt’yi niye görmüyorsunuz,
-Tekil bir olay,bat?da da örnekleri var,
-Pedofili bat?da daha çok yayg?n,
-Kliselerdeki sapk?nl?klar? görseniz,
-Bu organizatörü bulursan?z tezgah? da çökertirsiniz,
-Bilmem hangi operasyon/projeyi engelemek için oyun sahneleniyor,
-Fitne ç?kar?l?yor,amaç bizi parçalamak,
-?slama sald?rmak için bahane ar?yorlar vs 

?ekillerde refleks gösteriyoruz.

Bunlar?n hepsi do?ru,ama do?ru olan bir ba?ka do?ru daha var.Oda vuku bulan olay?n kendisi.(sadece bu olay özelinden bahsetmiyorum)

Kar?? mahallede olan/biten ?eylerden elde etti?imiz negatif ç?kar?mlardan,kendi mahallemiz için pozitif ç?kar?m yapamay?z,
Ve bu durum bizim mahallede olan/biten ?eyleri küçültmez/de?ersizle?tirmez/yok saymaz/me?rula?t?rmaz ve ortadan kald?rmaz.

Biz kar??tl?k refleksi üzerinden her okuma yapt???m?zda,olay? örtbas etmeye çal???yoruz ve buda kendi içsel temizli?imizi yapmam?z? imkans?zla?t?r?yor.
Ve bu halde kar?? taraf bizi tokatlayarak uyand?r?yor.

Kad?n erkek ili?kisinde temel veri bizde maalesef ve hala k?z?n “ak?l-bali? “olmas? gösteriliyor.

Bizim f?kh?n bundan anlad??? k?z?n bülu? ça??na girmesi ve deli olmamas?d?r.Cahiliyye dönemi için elbette bu tan?m yeterliydi.
Ve f?kh?n,o günkü kültür/bilinç/bilinç alt?/paradigma vs ile olu?an hukuk oldu?unu,din olmad???n? ve de?i?ken oldu?unu da unutmamak laz?m.
Özellikle Arap co?rafyas?n?n f?k?h üzerinden cahiliyyeye dönü? çabas?n? bir kez daha vurgulam?? olay?m.Bunun için kad?nlara ili?kin hadislere/yorumlara bakmak yeterlidir.
Tefsirde/hadisde/kelamda vs ?srailiyyata kafa yoranlar?n birazda bu Islami ilimlerdeki “cahiliyye etkisi” ne kafa yorsalar iyi olur.

Art?k “ak?l” tan?m?,bir önceki yaz?mda ifade etti?im 4’lü saç aya??n?n (fiziksel,duygusal,dü?ünsel ve davran??sal) “tam “ olmas? ?eklinde yap?lmal?d?r.
Bence bu,do?al hukuk/do?a ayetinin buyru?udur.

Hiç bir e?itim vermedi?iniz k?z çocu?unun hangi akl?ndan bahsediyorsunuz.

Hatta belki 10 y?l sonra bu tan?m bile yeterli görülmeyip,kad?n?n/yada erke?in ak?ll? kabul edilebilmesi için tam e?itimli,ekonomik ve sosyal aç?dan tam ba??ms?z olmas? bile talep edilebilir.
Asl?nda ak?l-bali? olma ?art? “yeterlilik” de?il “asgari” ?artt?r.Üstü,içinde bulunulan ekonomik/sosyokültürel/demografik ?artlara ba?l?d?r.

Evlilik ya?? belirlemede kamu vicdan? ve kanuni ya? tan?m? bile yeterli olmayabilir.Zira her zaman/yerde bunlar insan?n do?as?/do?al hukukuna ayk?r? olarak olu?abilir.

Özetle kad?n sadece beden de?ildir.

Her hususta oldu?u gibi bu hususta da;
Özbilinç sahibi olmal?y?z ki,fark?ndal?k/bilinç olu?tural?m,geli?ime/de?i?ime aç?k olal?m,f?k?h kitaplar?nda kaybolmayal?m,ça?? ve gelece?i okuyabilelim,
Özgüven sahibi olmal?y?z ki,biz ortaya ç?karal?m,ç?kar?ld???nda da negatif refleks göstermeyelim ve cerahatleri temizleyebilelim,
Özsayg? sahibi olmal?y?z ki,her zaman ve her kesimde olabilecek/olan bu tür hadiselerin ?slam için bir nak?sa/eksiklik/zul/utanç olamayaca??na inanal?m.

Mahmut Esfa Emek